Ամբիոններ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ    ԲԺՇԿԱԿԱՆ    ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ    ԱՄԲԻՈՆՆԵՐԸ

Նորմալ և ախտաբանական անատոմիայի ամբիոն

1. Բաբայան Լ. Ա. ամբիոնի վարիչ բգդ, դոցենտ
2. Գալոյան Ն. Հ. հյուսվածաբանության ցիկլի ղեկավար
3. Մելիքսեթյան Դ. Գ. դասախոս կգթ, դոցենտ
4. Բաբուջյան Լ. Գ. դասախոս
5. Հարությունյան Ա. Գ. նորմալ անատոմիայի ցիկլի ղեկավար
6. Աղախանյան Ա. Գ. դասախոս /ախտ. անատոմիա/ բգթ
7. Հակոբջանյան Է. Ս. դասախոս /հյուսվածաբանություն/ բգթ, դոցենտ
8. Մարտիրոսյան Գ. Ռ. դասախոս/ախտ. անատոմիա/
9. Դաբաղյան Վ. Ռ. դասախոս/ախտ. անատոմիա/ բգթ

 Նորմալ և ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի ամբիոն

1. Մինասյան Ս. Մ. ամբիոնի վարիչ կգդ, պրոֆեսոր
2. Սարգսյան Ն. Վ. դասախոս/նորմալ ֆիզիոլոգիա/ կգթ, դոցենտ
3. Ադամյան Ծ. Ի. դասախոս/նորմալ ֆիզիոլոգիա/ կգթ, դոցենտ
4. Կոստանյան Հ. Լ. դասախոս/ախտաբանական ֆիզիոլոգիա/
5. Իվանյան Ս. Ա. դասախոս/ախտաբանական ֆիզիոլոգիա/

 Բժշկական քիմիայի և կենսաբանության ամբիոն

1. Պարոնիկյան Ե. Գ ամբիոնի վարիչ քգդ, պրոֆեսոր
2. Մանուշակյան Մ. Ա դասախոս/բժշկական քիմիա/ քգթ, դոցենտ
3. Արզումանյան Գ.Տ. դասախոս/բժշկական կենսաբանություն/
4. Հովհաննիսյան Մ. Ռ. դասախոս/բժշկական կենսաբանություն/ կգթ
5. Հայրապետյան Ռ.Ա. դասախոս/բժշկական կենսաբանություն/
6. Փիլոյան Մ. Վ լաբորանտ /բժշկական քիմիա/

 Բժշկական ֆիզիկայի, մաթեմատիկայի, մաթ.վիճակագրության և ինֆորմատիկայի ամբիոն

1. Դադիվանյան  Լ.Պ. ամբիոնի վարիչ կգթ, դոցենտ
2. Մխիթարյան Ս. Ա. դասախոս/բժշկական ֆիզիկա/ ֆմգթ, դոցենտ
3. Պողոսյան Ա. Ս. դասախոս/ինֆորմատիկա/
4. Աթոյան Ն. Խ. դասախոս/ինֆորմատիկա/

 Հայոց լեզվի և օտար լեզուների ամբիոն

1.  Ամիրխանյան Մ.Դ. ամբիոնի վարիչ բգդ, պրոֆեսոր
2. Հարությունյան Ց. Գ. լատիներեն լեզվի ցիկլի ղեկավար
3. Ծատուրյան Ն. Գ. անգլերեն լեզվի ցիկլի ղեկավար դոցենտ
4. Մարգարյան Օ. Ա. դասախոս /անգլերեն լեզու/
5. Գրիգորյան Ա. Ռ. դասախոս /ռուսաց լեզու/
6. Լուսպարոնյան Ա. Գ. դասախոս / հայոց լեզու/
7. Ամիրխանյան Ա. Մ. դասախոս / ռուսաց լեզու/ բգթ, դոցենտ
8. Մկրտչյան Գ. Ա. դասախոս / ռուսաց լեզու/ բգթ
9. Քոշատաշյան Ս. Ս. դասախոս / հայոց լեզու/ բգթ

 Հասարակական գիտությունների ամբիոն

1. Կճանյան Մ. Գ. ամբիոնի վարիչ փգթ
2. Կարապետյան Դ. Մ. դասախոս/բժշկության պատմություն/ բգթ
3. Մատինյան Լ. Վ. դասախոս/հայ ժողովրդի պատմություն/
4. Ասատրյան Ա. Լ. դասախոս/իրավագիտություն/ իգթ, դոցենտ
5. Կճանյան Ա. Մ. դասախոս/իրավագիտություն/

 Մանրէաբանության, վիրուսաբանության, իմունաբանության և էկոլոգիայի ամբիոն

1. Մարտիկյան Հ. Ռ. ամբիոնի վարիչ կգթ, դոցենտ
2. Մելիք-Անդրեասյան Գ.Գ. դասախոս/համաճարակաբանություն/ բգդ,պրոֆեսոր
3. Հակոբյան Հ. Հ. դասախոս/մանրէաբանություն/
4. Ոսկանյան Լ. Ս. դասախոս/իմունաբանություն/ բգթ, դոցենտ
5. Քեշիշյան Ա. Շ. դասախոս/մակաբուծաբանություն/ բգթ

 Կենսաքիմիայի և ֆարմակոլոգիայի ամբիոն

1. Գևորգյան Գ. Ա. ամբիոնի վարիչ կգդ, պրոֆեսոր
2. Վահրադյան Հ. Գ. դասախոս/կլինիկական կենսաքիմիա / կգդ, պրոֆեսոր
3  Խաչատրյան Հ. Ֆ. դասախոս/կենսաքիմիա/ կգթ
4. Սարգսյան Հ. Ս. դասախոս/ կենսաքիմիա/ կգթ, դոցենտ
5. Պարոնիկյան Ռ. Գ. դասախոս/ֆարմակոլոգիայի ցիկլի ղեկավար/ կգթ, դոցենտ
6. Գրիգորյան Ա. Ս. դասախոս/ֆարմակոլոգիա/

 Ընդհանուր հիգիենայի և առողջապահության կազմակերպման ամբիոն

1. Ջհանգիրյան Յու. Լ. ամբիոնի վարիչ բգթ, դոցենտ
2. Ասատրյան Լ. Գ. դասախոս/առողջապահության կազմակերպում/ բգթ, դոցենտ
3. Մխոյան Գ. Հ. դասախոս/ընդհանուր հիգիենա/
4. Եղիազարյան Ն.Վ. դասախոս/ ընդհանուր հիգիենա/ դոցենտ
5. Օհանյան Զ. Ե. դասախոս/ ընդհանուր հիգիենա / բգթ
6. Կարապետյան Լ.Վ. լաբորանտ

Ինֆեկցիոն հիվանդությունների և համաճարակաբանության ամբիոն

1. Աստաբացյան Մ. Ա. ամբիոնի վարիչ բգդ, դոցենտ
2. Աթանեսյան Լ. Գ. ինֆեկցիոն հիվանդությունների ցիկլի ղեկավար բգթ, դոցենտ
3. Ասատրյան Տ. Գ. դասախոս/ինֆեկցիոն հիվանդություններ/
4. Աստաբացյան Տ. Մ. դասախոս /ինֆեկցիոն հիվանդություններ/

 Ներքին հիվանդությունների ամբիոն

1. Բաբալյան Է. Լ. Ամբիոնի վարիչ բգթ, դոցենտ
2. Էլոյան Դ. Ի. դասախոս/գաստրոէնտերոլոգիա/ բգթ, դոցենտ
3. Փարսյան Ռ. Դ. դասախոս/պուլմոնոլոգիա / բգթ
4. Մուրադյան Ֆ. Ի. դասախոս/կարդիոլոգիա /
5. Աղաջանյան Մ. Գ. դասախոս/սպորտային բժշկություն / բգդ, պրոֆեսոր
6. Ասատրյան Ս. Լ. դասախոս/էնդոկրինոլոգիա /
7. Պետրոսյան Մ.Գ. դասախոս/ճառագայթային ախտորոշում /
8. Աբրահամյան Ա. Ա. դասախոս/էնդոկրինոլոգիա /
9. Հակոբյան Ե. Կ. դասախոս/հեմատոլոգիա / բգթ
10. Կիրակոսյան Բ. Ե. դասախոս/նեֆրոլոգիա / բգդ, պրոֆեսոր
11. Պողոսյան Լ. Մ. դասախոս/մանկաբուժություն / բգթ, դոցենտ
12. Մելիքսեթյան Կ. Հ. դասախոս/հեմատոլոգիա /
13. Դաղբաշյան Ս. Ս. դասախոս/ հեմատոլոգիա / բգդ, պրոֆեսոր
14. Ղամբարյան Մ. Ե. դասախոս/ նյարդաբանություն/
15. Կիրակոսյան Ա. Գ. դասախոս/ ռևմատոլոգիա/
16. Վիրաբյան Ա. Ս. դասախոս/ արտակարգ իրավիճակների բժշկություն/
17. Հովհաննիսյան Ա. Հ. դասախոս/ արտակարգ իրավիճակների բժշկություն/
18. Սարգսյան Ա. Ա. դասախոս/ ԸԶՊ, ԲԾԿՄ/
19. Մարգարյան Ն. Ռ. դասախոս/ ֆթիզիատրիա/ բգթ, դոցենտ
20. Միրզոյան Ի. Ա. դասախոս/ ն/հ պրոպեդևտիկա/
21. Հովնիկյան Մ. Վ. դասախոս/ ն/հ պրոպեդևտիկա/
22. Մկրտչյան Ռ. Ա. դասախոս/ճառագայթային ախտորոշում /
23. Աթոյան Վ. Լ. դասախոս/ մաշկավեներաբանություն/
24. Գևորգյան Ա. Գ. դասախոս/ ուռուցքաբանություն/ բգթ, դոցենտ
25. Բադալյան Գ. Խ. դասախոս/ ուռուցքաբանություն/ բգդ, պրոֆեսոր
26. Ազիզբեկյան Ա. Պ. քույրական գործ
27. Լսկավյան Զ. Է. քույրական գործ

 

 Վիրաբուժության ամբիոն
Աղաբեկյան Ս. Գ. վիրաբուժական հիվանդությունների ցիկլի ղեկավար բգթ, դոցենտ
2. Շատախյան Մ.Պ. դասախոս /անոթային վիրաբուժություն/ բգդ
3. Վարոսյան Ա. Ֆ. դասախոս /անեսթեզիոլոգիա և ինտենսիվ թերապիա / բգթ
4. Մարտիրոսյան Ա.Հ. դասախոս /LOR հիվանդություններ/ բգթ, դոցենտ
5. Բալբաբյան Ա.Ս. դասախոս / LOR հիվանդություններ/
6. Սերոբյան Ա. դասախոս / LOR հիվանդություններ/ բգթ
7. Սահարյան Ս. Պ. դասախոս /ընդհանուր  վիրաբուժություն/
8. Ավետիսյան Ռ. Տ. դասախոս / ընդհանուր  վիրաբուժություն /
9. Բադալյան Գ. Խ. դասախոս /ուռուցքաբանություն / բգդ, պրոֆեսոր
10. Գևորգյան Ա. Գ. դասախոս /ուռուցքաբանություն / բգթ, դոցենտ
11. Անդրիասյան Լ. Վ. դասախոս / վիրաբուժական հիվանդություններ /
12. Մելիքյան Ա. Հ. դասախոս / վիրաբուժական հիվանդություններ / բգթ
13. Եղունյան Մ. Ա. դասախոս / նյարդավիրաբուժություն/ բգդ
14. Մուսաելյան Զ. Վ. դասախոս /աչքի հիվանդություններ / բգթ
15. Վարդանյան Է. դասախոս /ուրոլոգիա /

 Հոգեբուժության և հոգեկան առողջության , բժշկական հոգեբանության ամբիոն

1. Սուքիասյան Ս. Հ. ամբիոնի վարիչ բգդ, պրոֆ
2. Մարգարյան Ս. Պ. դասախոս/հոգեբուժություն/ բգթ, դոցենտ
3. Թադևոսյան Մ. Յա. դասախոս/հոգեբուժություն/ բգթ, դոցենտ
4. Ղամբարյան Ա. Ա. դասախոս/հոգեբանություն/

 Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի ամբիոն

1. Ավանեսյան Մ. Ս. ամբիոնի վարիչ բգթ
2. Քարամյան Ս. Ա. դասախոս
3. Խաչատրյան Շ. Գ. դասախոս
4. Սարիբեկովա Ա.Կ. դասախոս
5. Բաբայան Գ.Հ. լաբորանտ

 Դատական բժշկության ամբիոն

1. Հովսեփյան Ա. Ն. ամբիոնի վարիչ բգթ
2. Անդրիասյան Ա. Լ. դասախոս
3. Մխիթարյան Կ. Գ. դասախոս
4. Օլեյան Ս. Կ. դասախոս
5. Մխոյան Հ. Գ. դասախոս

 Ստոմատոլոգիայի ամբիոն

1. Անդրիասյան Լ. Հ. ամբիոնի վարիչ բգդ, պրոֆեսոր
2. Քամալյան Կ.Ռ. դասախոս/օրթ. ստոմատոլոգիա/ բգթ
3.  Կարապետյան Գ. Ս. դասախոս/վիր. ստոմատոլոգիա/ բգթ, դոցենտ
4. Պապայան Լ. Ռ. դասախոս/մանկ. հասակի ստոմ./ բգթ
5. Պետրոսյան Կ. Բ. դասախոս/թեր. ստոմատոլոգիա/
6. Աբրահամյան Ն. Մ. դասախոս/թեր. ստոմատոլոգիա/
7. Կարակյան Կ.Ա. դասախոս/թեր. ստոմատոլոգիա/
8. Մկրտչյան Մ. Կ. դասախոս/թեր. ստոմատոլոգիա/
9. Մանուկյան Գ. Տ. դասախոս/թեր. ստոմատոլոգիա/
10. Գևորգյան Ա. Ա. դասախոս/օրթ. ստոմատոլոգիա/
11. Աստաբացյան Տ. Մ. դասախոս/վիր. ստոմատոլոգիա/
12. Մովսիսյան Ժ.Ա. դասախոս/վիր. ստոմատոլոգիա/
13. Եղիազարյան Կ. Մ. դասախոս/օրթ. ստոմատոլոգիա/
14. Դավթյան Լ. Բ. դասախոս/թեր. ստոմատոլոգիա/
15. Չոբանյան Լ. Ս. դասախոս/մանկ. հասակի ստոմ./
16. Մաթևոսյան Լ. Վ. դասախոս/վիր. ստոմատոլոգիա/
17. Ստեփանյան Գ. Ա. դասախոս/թեր. ստոմատոլոգիա/
18. Մայիլյան Դ. Պ. դասախոս/օրթոդոնտիա/
19. Մարտիրոսյան Ա. Ա. բուժքույր