Կանոնակարգեր

ՀԲԻ-Ի հիմնադիր խորհրդի կանոնակարգ

ՀԲԻ-Ի գիտական խորհրդի կանոնակարգ

Դասալսումների անցկացման կարգ

ՀԲԻ_Ի ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ

ՀԲԻ ՕՏԱՐԵՐԿՐՅԱ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳ

Էթիկայի կանոնակարգ

Կարգ ՀԲԻ-ի ՙՙլավագույն խումբ՚՚ մրցույթի իրականացման

ՀԲԻ-ի կադրերի բաժին կանոնակարգ

ՀԲԻ-ի հաշվապահության կանոնակարգ

ՀԲԻ-ի նյութատեխնիկական և մեթոդական հագեցվածությամբ բավարարվածության կանոնակարգ

ՀԲԻ-ի ուսանողական խորհրդի կանոնակարգ

ՀԲԻ-ի ուսանողների գիտելիքի գնահատման կարգ

ՀԲԻ-ի ուսումնական գործընթացում կրեդիտային համակարգի կազմակերպման կարգ

ՀԲԻ-Ի ՊԴԿ-ի մասնագիտական վերապատրաստումների կանոնակարգ

ՀԲԻ-ի տնտեսական մասի կարգ

ՀԲԻ-ի Ֆակուլտետի կանոնակարգ

Հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմները

Հիմնական դասախոսական կազմի կայունությունն ապահովող ընթացակարգ

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ (ԱՐՏՈՆՄԱՆ) ԿԱՐԳ

Ներքին կարգապահական կանոններ

ՈԱ համակարգի վերանայման քաղաքականություն

Ուսանողական հարցման կարգ

Ուսանողների բողոքարկման կանոնակարգ

Սկսնակ դասավանդողների խրախուսման քաղաքականությունը

Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման եվ վերանայման կանոնակարգ