Կրթության որակի ապահովման կենտրոն

ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Որակի ապահովման կենտրոնը Հայկական բժշկական ինստիտուտի ինքնու­րույն կառուցվածքային ստորաբաժանում է, որի առաքելությունը Ինսիտուտում որակի ներքին ապահովման մեխա­նիզմ­ների գործադրումն և որակի շարունակական բարելավման մշակույթի խթանումն է:

          Հայկական բժշկական ինստիտուտի Կրթության որակի ապահովման կենտրոնի (այսուհետ՝ ՈԱԿ)  կանոնադրությունը   հաստատվել է ՀԲԻ-ի  գիտական խորհրդի կողմից:

ՈԱԿ-ը սույն կանոնադրությամբ սահմանված խնդիրների լուծման նպատակով համագործակցում է   ՀԲԻ-ի  այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ և իրականացնում իր առջև դրված հիմնական գործառույթները։

Հյակական բժշկական ինստիտուտի որակի ապահովման հայեցակարգը հաստատվել է ՀԲԻ գիտական խորհրդի կողմից:

ՀԲԻ-ի  որակի ապահովման հայեցակարգի հիմքում ինստիտուտի ՈԱ համակարգի առաքելությունն է, այն է` նպաստել Ինստիտուտի գործունեության հիմնական ոլորտներում (կրթության և գիտաբժշկության) վստահության ամրապնդմանը և հավաստել, որ Ինստիտուտի շնորհած որակավորումների որակն ու գործող չափորոշիչները պահպանվում, շարունակաբար բարելավվում և արդյունավետ կառավարվում են։

Կենտրոնի խնդիրներն են.

 1. ՀԲԻ-ի  որակի ապահովման (ՈԱ) քաղաքականության և ռազ­մա­­վարու­թյան մշակում և պարբերական վերանայում, վարչական աջակցություն բոլոր մա­կար­դակներում՝ դրանց իրագործ­մանը:
 2. Որակի միասնական չափանիշների պահպա­նում, ՈԱ գործընթաց­ների ներդաշնակեցում և իրականացում ՀԲԻ-ի  գոր­ծու­նեության  հիմնա­կան ոլորտներում:
 3. Կրթության որակի համար ՀԲԻ-ի  հաշվետվողա­կանու­թյան ապահովում ներքին (ուսանողներ, դասախոսական և վարչական կազմ) և արտաքին (դիմորդներ, շրջանավարտներ, գործատու­ներ, պետություն և հասարա­կու­թյուն) շահեկիցների առջև:
 4. Կանոնակարգային և կազմակերպական հենքի ստեղծում և վարչական օժանդակություն` ինստիտուտի և նրա կրթա­կան ծրագրերի որակի արտաքին գնահատման և հավատարմա­գրման համար, որակի ներքին և արտաքին գնահատման գործըն­թացների միջև կապի ապահովում:

Կենտրոնի գործառույթներն են.

 1. մշակում, իրականացնում և մշտապես բարելավում է որակի ներքին ապահովման գործընթացները, զեկուցում դրանց արդյունքների մասին, սահմանում է որակի ներքին չափանիշներն և չափորոշիչներն` ընդունված եվրոպական պահանջներին համահունչ,
 2. մշակում է ՀԲԻ-ի ՈԱ կանոնակարգային, ընթացակարգային և չափորոշիչ փաստաթղթերը,
 3. համակարգում, վերահսկում և վարչական աջակցություն է տրամադրում ՈԱ գործընթացների իրականացմանը ՀԲԻ-ի բոլոր ստորաբաժանումներում,
 4. ապահովում է ՈԱ գործընթացների և ընթացակարգերի թափանցիկությունը, դրանցում ուսանողների, շրջանավարտների, և արտաքին փորձագետների գործուն մասնակցությունը,
 5. կազմակերպում է ՀԲԻ-ի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման ինքնագնահատման գործընթացը, համապատասխան զեկույցի պատրաստումը և հաջորդող գործողությունների պլանավորումն ու վերահսկումը,
 6. համակարգում է Ինստիտուտի ստորաբաժանումների աշխատանքը հավատարմագրող մարմինների փորձագիտական այցերի ժամանակ,
 7. համագործակցում է ՀՀ մասնագիտական կրթության Որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի հետ,
 8. ապահովում է կրթական ծրագրերի մշակման և իրականացման որակի հսկողությունը և ստուգում դրանց համապատասխանությունը սահմանված չափորոշիչներին,
 9. պատրաստում է ՈԱ ընթացակարգեր կրթական ծրագրերի մշակման, հաստատման, ընթացիկ մոնիթորինգի (մշտադիտարկման) և պարբերական վերանայման համար, համակարգում և աջակցում է դրանց իրականացմանը ՀԲԻ-ի բոլոր ստորաբաժանումներում,
 10. կազմակերպում է կրթական ծրագրերի պարբերական վերանայման գործընթացները` ՈԱ ընթացակարգերին համապատասխան, ստուգում է նոր և վերանայված կրթական ծրագրերի փաստաթղթային փաթեթները,
 11. համակարգում է ՀԲԻ-ի կրթական ծրագրերի որակի ինքնագնահատումը և օժանդակում դրանց արտաքին գնահատման և հավատարմագրման գործընթացներին,
 12. մշակում և իրականացնում է դասավանդման, ուսումնառության և ուսանողների գնահատման ՈԱ գործիքակազմը (հարցումներ, ֆոկուս-խմբեր և այլն) և ընթացակարգերը,
 13. համագործակցում է ՀԲԻ-ի գիտական խորհրդի և ֆակուլտետների գիտական խորհուրդների ՈԱ մշտական հանձնաժողովների հետ և աջակցում նրանց աշխատանքներին: