Ученый совет


ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Բուհի գիտական խորհուրդը գործում է ՀՀ կրթության ոլորտի օրենսդրական փաստաթղթերի եւ բուհի գիտական խորհրդի կանոնակարգի համաձայն: Գիտական խորհրդի նախագահն է հանդիսանում խնստիտուտի ռեկտորը: Գործունեությունը կատարվում է ինստիտուտի ռեկտորի հրամանի եւ կանոնադրության հիման վրա: Լիազորություների ժամկետը 5 տարի է: Խորհրդի նիստերը համարվում են իրավազոր, եթե դրանց մասնակցում են խորհրդի անդամների առնվազն 2/3-ը:

 

ՀԲԻԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ

 
1.      Աստաբացյան Մ.Ա..–բ.գ.թ. դոց նախագահ  
2.      Ոսկանյան Լ.Ս- բ.գ.թ. գիտ քարտուղար  
3.      Եղունյան Մ.Ա. — բ.գ.դ. պրոֆ  
4.      Սուքասյան Ս. Հ. – բ.գ.դ., պրոֆ  
5.      Մինասյան Ս.Մ.- կ.գ.դ. պրոֆ  
6.      Անդրիասյան Լ.Հ.- բ.գ.դ. պրոֆ  
7.      Գևորգյան Գ.Ա.- կ.գ.դ. պրոֆ  
8.      Պարոնիկյան Ե.Գ. -ք.գ.դ., պրոֆ  
9.      Շատախյան Մ.Պ. – բ.գ.դ.  
10.    Բաբայան Լ.Ա. — բ.գ.դ. դոց  
11.    Մելիք-Անդրեասյան Գ.Գ. բ.գ.դ.  
12.     Բաբալյան Է.Լ. — բ.գ.թ. դոց.  
13.    Աթանեսյան Լ.Գ. — բ.գ.թ. դոց.  
14.    Էլոյան Դ.Վ. — բ.գ.թ. դոց.  
15.    Մարտիկյան Հ.Ռ.- -կ.գ.թ.  
16.    Պարոնիկյան Ռ.Գ. կ.գ.թ. դոց  
17.    Կարապետյան Դ.Մ. — բ.գ.թ. դոց  
18.    Մելիքսեթյան Դ.Գ. — կ.գ.թ. դոց  
19.    Անդրիասյան Հ.Մ. — բ.գ.թ. դոց  
20.     Ադամյան Ծ.Ի. — կ.գ.թ. դոց  
21.    Սարգսյան Ն.Վ. — կ.գ.թ. դոց  
22.    Դադիվանյան .Լ.Պ. — կ.գ.թ. դոց  
23.    Մանուշակյան Մ.Ա.- ք.գ.թ. դոց  
24.    Ջհանգիրյան Յու.Լ. — բ.գ.թ. դոց  
25.    Քամալյան Կ.Ռ.- բ.գ.թ. դոց  
26.    Հովսեփյան Ա.Ն. բ.գ.թ.  
27.    Դանիելյան Ա.Է. — բ.գ.թ.  
28.    Ծատուրյան Ն.Գ.- դոց  
29.    Հարությունյան Ց .Գ.  
30.    Կարակյան Կ.Ա.  
31.    Գրիգորյան Ա.Ռ.  
32.    Միրզոյան Ի.Ա.  
33.    Մատինյան Լ.Վ.  
34.    Արզումանյան Գ.Տ.  
35.    Հարությունյան Ա.Գ.  
36.     Գևորգյան Կ.