Գրադարան

գրադարանՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ

ԳՐԱԴԱՐԱՆ

Հայկական Բժշկական Ինստիտուտի գրադարանը գործում է ինստիտուտի ստեղծման օրից: Գրադարանը աշխատում է ինստիտուտի ուսումնական գործընթացին համահունչ: Տարեկան գրադարանը տրամադրում է ծառայություններ մոտ 1000 այցելուններին՝ ուսանողներին, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմին եւ այլն:

Գրադարանի կառույցում է՝

 1. Գրապահոց, որտեղ առկա է՝
 • ուսումնական գրականություն հայերեն, ռուսերեն եւ անգլերեն լեզուներով,
 • մենագրություններ,
 • ուսումնական ատլասներ, դասագրքեր,
 • Պարբերական մամուլ:

2. Երկու ընթերցասրահ ուսումնական և տեղեկատվական բնույթի գրքերով համալրված  ինտերնետային կապով:

3. Առանձնացված տարածք գրքերի տրամադրման եւ հաշվառման համար (քարտարան):

Գրադարանի ֆոնդը պարբերաբար համալրվում է նոր գրքերով: ՀԲԻ-ի գիտական խորհրդի որոշմամբ հրատարակվել են մի շարք դասագրքեր եւ ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկներ եւ շարունակվում են հրատարակվել:գրադարան

Հայկական Բժշկական Ինստիտուտի կողմից հրատարակվել են`

 • Ասլանյան Ն.Լ. Կլինիկական ախտորոշումը կենսաքիմիական մեթոդներով: Երեւան 1996 թ.
 • Էլոյան Դ.Վ. Դասախոսությունների հակիրճ կոնսպեկտներ գաստրոէնտերոլոգիայից: Մաս I,II Երեւան 2000 թ. (ռուսերեն լեզվով)
 • Ստամբոլցյան Ե.Պ. Ֆթիզիատրիա: Երեւան 2001 թ.
 • Կարապետյան Ա.Գ. Հոդաբանություն: 2001 թ.
 • Կարապետյան Ա.Գ. Գլխի կմախք: 2001 թ.
 • Կարապետյան Ա.Գ. Ոսկրաբանություն: 2001թ.
 • Կարապետյան Ա.Գ. Մկանաբանություն: 2002թ.
 • Կարապետյան Ա.Գ. Նյարդաբանություն: 2002թ.
 • Կարապետյան Ա.Գ. Ընդերաբանություն /շնչառական համակարգ/: 2002 թ
 • Կարապետյան Ա.Գ. Ընդերաբանություն /մարսողական համակարգ/: 2002 թ.
 • Կարապետյան Ա.Գ. Ընդերաբանություն /միզասեռական համակարգ/: 2002թ.
 • Թադեւոսյան Ա.Ս. Սթրեսոլոգիա: Երեւան 2002 (ռուսերեն լեզվով)
 • Խաչատրյան Ս.Հ. Պատոլոգիական ֆիզիոլոգիա: Երեւան 2003 թ.
 • Սուքիասյան Ս.Հ. եւ ուրիշներ Սթրեսը եւ ոչ սթրեսային խախտումները: Երեւան 2003 թ. (ռուսերեն լեզվով)
 • Պարոնիկյան Ե.Գ. Բիոօրգանական քիմիայի գործնական աշխատանքների ուսումնամեթոդական ձեռնարկ: Երեւան 2003 թ.
 • Էլոյան Դ.Վ. Պարբերական հիվանդություններ (Պաթոգենեզ, կլինիկան, բարդությունները, բուժումը): Երեւան 2003 թ. (ռուսերեն լեզվով)
 • Ասատրյան Լ.Գ. Կանխատեսման մեթոդները առողջապահությունում: Երեւան 2005 թ. (ռուսերեն լեզվով)
 • Աստաբացյան Մ.Ա. Աղաջանյան Ս.Մ. Ինֆեկցիոն հիվանդությունների էկոլոգա համաճարաբանական դասակարգումը: Երեւան 2005 թ. (ռուսերեն լեզվով)
 • Դադիվանյան Լ.Պ. Բժշկական ֆիզիկա: Երևան 2006 թ.
 • Ներսիսյան Վ.Մ. Հեմոթերապիայի եւ ռեպրոդուկցիայի իզոսեռոլոգիական հիմունքները: Երեւան 2006 թ. (ռուսերեն լեզվով)
 • Սուքիասյան Ս.Հ. Մարգարյան Ս.Պ. Հոգեբուժություն: Երեւան 2006 թ.
 • Երզնկյան Ի.Գ. Ներքին հիվանդությունների ախտորոշման հիմունքների դասավանդման ձեռնարկ: Երեւան 2007 թ.
 • Խաչատրյան Ս.Հ. Կլինիկական պաթոֆիզիոլոգիա: Երեւան 2007 թ.
 • Սուքասյան Ռ.Ս. – Ծայրամասային խոլինէրգիկ պրոցեսների վրա ազդող միջոցներ: Երեւան 1994 թ. (ռուսերեն լեզվով)
 • Ասատրյան Ն. Վեգետատիվ կրիզներ: Երեւան 2001 թ.
 • Մելիք- Օհանյան Ա.Ս. Փոփոխականություն (Գենետիկայի հիմունքներից): Երեւան 2002 թ.
 • Պարոնիկյան Ռ.Գ. Հակաբիոտիկներ: Երեւան 2007 թ. (ռուսերեն լեզվով)
 • Թունյան Յու. Մ. Կարակյան Կ.Ա. Հիմնական կոնստրուկտիվ նյութեր – պլաստմասաներ բազիսների համար: Երեւան 2007 թ. (ռուսերեն լեզվով)
 • Մինասյան Ս.Մ.- Մարդու և կենդանիների  ֆիզիոլոգիա: Երեւան 2007թ
 • Хачатрян С.А. Патофиз. основы реаниматологии. Ереван 2008
 • Մինասյան Ս.Մ.-Մարդու ֆիզիոլոգիա: Երեւան 2009թ.
 • Մանուշակյան Մ.Ա. Բիոանօրգ. քիմիայի գործնական աշխատանքների ուս. ձեռն. Երեւան 2009թ.
 • Մինասյան Ս.Մ. Մարդու ֆիզիոլոգիա-թեստեր,հարցեր և առաջադրանքներ: Երեւան 2009թ.
 • Մուսայելյան Վ. Դատական բժշկություն: Երեւան 2010թ.
 • Մինասյան Ս.Մ.Մարդու ֆիզիոլոգիա: Երեւան 2014 թ.
 • Անդրիասյան Լ.Հ, Տատինցյան Վ.Գ.Թերապևտիկ ստոատոլոգիա:  Երեւան 2015թ.
 • Մարտիկյան Հ.Ռ. Ընդհանուր մանրէաբանության հիմունքներ  ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ:  Երեւան 2015թ.
 •  Արզումանյան Գ.Տ- Բջջակորիզի կառուցվածքը և  գործառությունը ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ:  Երեւան 2016թ.

գրադարանԳՐԱԴԱՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

Գրադարանից օգտվողների  համար  բացվում է  ԸՆԹԵՐՑՈՂԻ ՖՈՐՄՈՒԼՅԱՐ  որում նշվում է նրան վերաբերող տվյալները (անուն, ազգանուն, հայրանուն, հասցե, հեռախոս, անձնագրային տվյալներ և այլ տեղեկություններ):

Գրադարանում գրանցվելու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել ուսանողական տոմս եւ լուսանկար:

 • Ուսանողներին դասագրքերը, ատլասները և ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկները տրվում են ուսումնական ծրագրերին համապատասխան մինչեւ տվյալ առարկային մոդուլի ավարտը,
 • աշխատակիցներին գրքերը տրվում են երկու ամիս ժամկետով 5 անվանումից ոչ ավել, պահանջ չլինելու դեպքում ժամկետը երկարացնելու պայմանով:
 • գիրքը կորցնելու կամ վնասելու դեպքում ընթերցողից պահանջվում է նույն գրքից  կամ գրադարանին անհրաժեշտ համարժեք այլ գիրք:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԱԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ԴԱՍԱԳՐՔԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

 1. Հիստոլոգիա 1993թ.
 2. Բժշկական մանրէաբանություն վիրուսաբանություն իմունաբանություն -Վ.Շեկոյան,Է.Շեկոյան
 3. Патологическая анатомия -А.И.Струков,В.В.Серов
 4. Հյուսվածաբանություն -Ա.Վ.Ազնաուրյան,Մ.Զ.Բախշինյան
 5. Патологическая физиология
 6. Физиология человека
 7. Хирургические болезни. Том 1.-Б.В.Петровский –
 8. Хирургические болезни Том 2.-Б.В.Петровский
 9. Инфекционные болезни. -Е.П.Шувалова
 10. Хирургическая стоматология. -Т.Г.Робустов
 11. Լատիներեն լեզու -Հ.Առաքելյան
 12. Լատիներեն ուսումնական ձեռնարկ б-Գ.Գ.Տիրացյան,Վ.ալաբանյան
 13. Внутренние болезни. Том I – А.С.Сметнева, В.Г. Кукеса
 14. Внутренние болезни. Том I I- А.С.Сметнева, В.Г. Кукеса
 15. Внутренние болезни томI I I- А.С.Сметнева,В.Г. Кукеса
 16. Терапевтическая стоматология. -Е.В.Боровский
 17. Акушерство. -В.И.Бодяжина,К.Н.Жмакин
 18. Ортопедическая стоматология.
 19. Пропедевтика внутренних болезней. – Шахназарян Р.А.
 20. Մարդու անատոմիա. I մաս -Ա.Ս. Սարաֆյան
 21. Մարդու նորմալ անատոմիա. II մաս -Լ.Ա. Մանուկյան
 22. Анатомия человека. Т. I-М.Г.Привес,Н.К.Лысенков
 23. Анатомия человекаТ. I I-М.Г.Привес,Н.К.Лысенков
 24. Общая хирургия. -В.И.Стручков
 25. Ընդհ. և բժշկ. գեն. Համառոտ դաս. -Սիսակյան,Ենգիբարյան
 26. Нервные болезни. Том1. -Ю.С.Мартынов
 27. Детские -инфекционные- болезни. -Бисярина, Носов
 28. Глазные болезни.
 29. Глазные болезни. Р.2
 30. Langue et civilisaion franse-G. Mauger
 31. Ֆարմակոլոգիա. – Է.Ս.Գաբրիելյան
 32. Учебное пособие по эндокринологии.-М.И.Балаболкин и др.
 33. Ախտաբանական անատոմիա-Ա.Վ.Ստրուկով,Վ.Վ.Սերով
 34. Травматология.
 35. Английский для детей. -Валентина Скультэ
 36. Ներքին օրգանների հազվադեպ հիվ.-Վ.Մ.Հարությունյան,Գ.Ա.Գրիգորյան
 37. Ортопедия.
 38. Справочник лек.ср.стом..-П.И.Рощина
 39. Մարդու անատոմիա. -Ա.Ա.Սարաֆյան,Գ.Պ.Քյալյան
 40. Մաշկային և վեներական հիվ.-Ա.Լ.Մաշկիլեյսոն
 41. Կլինիկ.ախտ. կենսաքիմ.մեթ-ով -Ն.Լ.Ասլանյան
 42. Ատամնածնոտ. համակարգի անատոմի-Ա.Ա.Սարաֆյան
 43. Հոգեբուժություն-Մ.Ա.Մելիք Փաշայան
 44. Введение в бионеорг. и биорг. хими-Ленский
 45. Биоорганическая химия -И.А.Тюковкин
 46. Կենսաբանություն. -Սլյուարև
 47. Ախտ. և համախտ. Ն. Հ-ի ժաման.-Վ.Մ.Հարությունյան
 48. Биологическая химия-Т.Т.Березов,Б.Ф.Коровкин
 49. Ծամիչ ապարատի անատոմիա-Ա.Ա.Սարաֆյան
 50. Ընդհանուր վիրաբուժություն. -Պ.Պ.Անանիկյան
 51. ՈՒռուցքաբանություն. -Մ.Հայրապետյան
 52. Հիվանդի ընդհանուր խնամքը. -Ջ.Հ.Մանուկյան
 53. Фантомный курс тер.стом.-Е.А.Магид
 54. Руководство и заб. Нервн.системы-Э.А.Людянский
 55. Ներքին հիվանդ-ի պրոպեդևտիկա-Գ.Ս.Խասխազյան
 56. Урология
 57. Стоматология детского возроста
 58. Բժշկական ֆիզիկա-Լ.Պ.Դադիվանյան
 59. Բժշկական կենսաբանություն և գենետիկա-Ա.Ա.Ենգիբարյան
 60. Лекции по оториколарии.-Солдатов И.Б.
 61. Карманый атлас анатоми. Чел.-Сапин М.Р.
 62. Ատամնաբուժություն-Պ.Պ.Քանքանյան
 63. Цветной атлас гистологии-Л.П.Картнер
 64. Атлас по гистологии-В.П.Ерошенко
 65. Структура и функци чел. Орган.-Р..Л.Мемлер
 66. Медицинский иллюстрированный словарь
 67. Большая мед. энциклопедия-Гл. Редактор А.Н.Бакулев
 68. Практич. гинеколог. Онкология.-Джонатан С.Берек-1994
 69. Биолог. терапия рака -Винсент Т.Де Вита-
 70. Ֆթիզատրիա -Ե.Պ.Ստամբոլցյան-2001թ.
 71. Внутренние болезни -Дажид Шлоссберг-1997
 72. Մանկաբարձություն -Աբրահամյան Ռ.Ա.,Ավագյան Գ.Ս.- 1998թ.
 73. Мануальное акушерство-Кеннез Р.Нисвандер-1995
 74. Клинка в Кливленде интенс. Пересм. Прак. Леч. Внут. Болезний-Джеймс К. Столлер-1998
 75. Необходимость в наблюдении за младенцами и детьми-И.Давид Тодрес-
 76. Лекарственний спровочник.-Леонард Л.Ланк-1999
 77. Краткий справочник по гистологии.-Роланьд В.Дадек-1997
 78. Щитовидная железа .-Левис Е.Браверман-1996
 79. Ортодонтия Хорошилкина -Ф.Я.,Овак Т.А.- 2001
 80. Մանկական հիվ-ի տարբ.ախտ.-Ռ.Մ.Մինասյան-2000 թ
 81. Ստոմատոլոգիական իմպլանտալոգիա-Գ.Հ.Հակոբյան- 2001թ
 82. Կենսաբանական թաղանթներ-Ա.Թռչունյան-2001թ
 83. Տեստեր վարժ.ևխնդիրներ -Ռ.Ս.Շամոյան,Ա.Վ.Տեր Հովհան.- 2000թ
 84. Оператив хир. и топ. Анат..-Под. Ред. Кованова-2001
 85. Клиническая психология.-И.Э.Секоян-2002
 86. Մ-ու և կենդ-ի ֆիզ.-ի լաբ. Պար-ի ձեռ.- -Ա.Վ.Նադիրյան-2002
 87. Стрессология-А.Тадевосян-2002 թ.
 88. Հյուսվածաբանություն -Ազնաուրյան , Բաշխինյան-1991թ.
 89. Մարդու անատոմիա-Ա.Ա.Սարաֆյան
 90. clinical anatomy-Հիմնակ. Կլին. Անատ.-,-Keith L.Moore
 91. Պաթոլոգիական ֆիզ. -Ս.Հ.Խաչատրյան-2003թ.
 92. Բիոօրգ.քիմ. գործ.աշխ-ի ուս. մեթ. ձեռն. -Ե.Գ.Պարոնիկյան-2003թ.
 93. Մասնավոր հյուսվածաբանություն -Ա.Վ.Ազնաուրյան-2003թ.
 94. Практическая пульмонология. -Б.А.Аветисян-2004
 95. Լատիներենը և ստոմ. տերմին. -Գ.Տիրացյան-2004թ.
 96. Լատին. լեզու և բժշկ. տերմին. -Հ.Առաքելյան-2005թ.
 97. Ներքին. հիվ-ների պրոպեդեւտիկա. Դաս. Ձեռ. -Երզնկյան Ի.Գ.- 2005թ.
 98. Ատամների նյարդ-ը անզգ. Ձեռ. -ուղեցույց-Ա.Գ.Կարապետյան-
 99. Պաթոլոգիական անատոմիա I մ. -Ն.Դ.Վարդազարյան-2003թ.
 100. Պաթոլոգիական անատոմիա I Iմ. -Ն.Դ.Վարդազարյան-2003թ.
 101. Ատամնծնոտային համակարգի և բերանի խոռոչի օրգանների հիվանդություններ.-Ն.Դ.Վարդազարյան,Մ.Ռ.Տեր-Կասպարով-1999թ
 102. Ֆիզիկական և կոլոիդային քիմիա. -Թ.Դ.Կարապետյան-2005թ.
 103. Հոգեբուժություն. 1մաս -Ս.Հ.Սուքիասյան,Ս.Պ.Մարգարյան
 104. Բժշկական ֆիզիկա. -Լ.Պ.Դադիվանյան
 105. Изосерологические основы гемотерапии и репродукции. -В.М. Нерсисян-2006г.
 106. Վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի և դիմածնոտային վիրաբուժության որակաորման տեստեր. -Ռուս. Ֆեդեր. Առողջ. Նախարար.- 1998թ.
 107. Կլինիկական պաթֆիզ. -Ս.Հ.Խաչատրյան-2007թ.
 108. Մարդու անատոմիա. II մաս. -Բորզյակ Է.Ի.- 2006թ.
 109. Հոգեբուժություն 2մաս-Ս.Հ.Սուքիասյան,Ս.Պ.Մարգարյան-2007թ
 110. Патофиз. основы реаниматологии. -С.А.Хачатрян-2008.
 111. ՈՒսանողի ուղեցույց. -Կրթ. Ազգային ինստ.-. 2007թ.
 112. Մ-ու և կենդ-ի ֆիզ. -Ս.Մ.Մինասյան-2007թ.
 113. Նորմ. անատ հայ. ռուս.լատ. բառարան -Ա.Գ.Հարությունյան
 114. Հյուսվածաբանություն -ընդհ. բաժին–Ա.Վ.Ազնաուրյան-2008թ.
 115. Ծերունաբանություն -Գ.Վ.Ապրիկյան-2005թ.
 116. Առողջագիտություն -Մինասյան,Ադամյան-2008թ
 117. Վերարտադրողական առողջություն -Ռ.Ա.Աբրահամյան-2003թ.
 118. Ապացուցողական բժշկ.-ը պերինատոլոգիայում-Ռ.Ա.Աբրահամյան-2008թ.
 119. Տեղային անզգ-ը ստոմ-ում-Յու.Մ.Պողոսյան-2009թ.
 120. Քունքաստործնոտային հոդի հիվ-ներ – Յու.Մ.Պողոսյան-2009թ.
 121. Շուրջատամնաբանություն -Գ.Գ.Գազանճեան-2009թ.
 122. Մարդու Ֆիզիոլոգիա -Ս.Մ.Մինասյան-2009թ
 123. Современные проблемы радиационной медицины-Оганесян Н.М.
 124. Բիոանօրգ. քիմիայի գործնական աշխ.-ների ուսումն. Ձեռն.-Մ.Ա.Մանուշակյան-2009թ.
 125. Վիրաբուժական հիվ-ներ 2 մաս -Վ.Թ.Ափոյան
 126. Մ-ու ֆիզիոլոգիա-թեստեր,հարցեր և առաջ-ներ -Ս.ՄՄինասյան-2009թ.
 127. Վիրաբուժական հիվ-ներ 1 մաս -Վ.Թ.Ափոյան
 128. Պրակտիկ նեֆրոլոգիա- Տ.Թևոսյան -2007թ.
 129. Դատական բժշկություն -Վ.Մուսայելյան-2010թ
 130. Դիմածնոտային շրջանի վնասվածքներ.-Յու.Մ.Պողոսյան- 2010թ
 131. Բժշկ. կենս. և գեն. -Ա.Ենգիբարյան -2000
 132. Մարդու ֆիզիոլոգիա -Ս.Մ.Մինասյան- 2014 թ.
 133. Թերապևտիկ ստոմատոլոգիա -Անդրիասյան Լ.Հ,Տատինցյան Վ.Գ. -2015թ.
 134. Մարդու անատոմիա -Ա.Սարաֆյան -2015թ.
 135. Սպորտային բժշկություն.-Մ.Աղաջանյան – 2016թ
 136. Օրթոպեդիկ ստոմատոլոգիա- Վ.Բակալյան – 2016թ.
 137. Պաթոլոգիական անատոմիա. Ն.Դ.Վարդազարյան – 2016թ
 138. Մասնավոր պաթոլոգիական անատոմիա -Ն.Դ.Վարդազարյան-2016թ.
 139. Ներքին հիվանդությունների ախտորոշման հիմունքների դասավանդման ձեռնարկ.- Ի.Գ. Երզնկյան- 2015թ
 140. Ընդհանուր մանրէաբանության հիմունքներ ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ -Մարտիկյան Հ.Ռ.- 2015թ
 141. Վիրաբուժական ստոմատոլոգիա- Յու.Մ.Պողոսյան,Խ.Ա. Բադալյան- 2016թ
 142. Մանկական հասակի վիրաբուժական ստոմատոլոգիայի դասախոսությունների ժողովածու2016թ
 143. Բջջակորիզի կառուցվածքը և գործառությունը ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ- Գ.Տ.Արզումանյան – 2016թ.
 144. Чуствительность микроорганизмов к дезинфектантам- Ю.Т.Алексанян,Ж.Р.Бабаян- 2015 թ.
 145. Страницы жизни- Ю.Т.Алексанян- 2009 թ.
 146. Мысли о прошлом,настаяащем и будущем -Ю.Т.Алексанян- 2015 թ
 147. Արցախի հոգևոր գանձերը- Կիմ Բակշի- 2016թ
 148. Պարօդոնտոլոգիա-Լուսինե Սարգսյան- 2016թ.
 149. Աչքի հիվանդություններ -Տ.Լ.Հովսեփյան – 1992թ.
 150. Կենսաքիմիա – Հ.Գ. Վահրադյան,Մ.Ի. Աղաջանով – 2009թ
 151. Вестник стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,том 13,вып. 3-4,2016г.
 152. Սթրեսը և հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարումը. Ախտորոշման և բուժման մեթոդները- Թադևոսյան Մ.Յա.,Երևան 2016թ.
 153. Հայերի հոգին -Ս. Մարգարյան Երևան 2015թ.
 154. Ընդհանուր Նյարդաբանություն- Է.Մ. Գևորգյան, Հ.Մ. Մանվելյան, Ա.Վ. Հակոբյան, Ա.Հ. Կարապետյան – Երևան 2009թ
 155. Թոքաբանություն -Ա.Մ.Մինասյան, Ն.Հ. Նահապետյան Երևան 2012թ
 156. Ճարպակալում- Ս.Լ.Ասատրյան – Երևան 2016թ.
 157. Մարսողական համակարգի հիվանդություններ -ուսումնական ձեռնարկ-, Երևան 2012թ
 158. Ընդհանուր վիրաբուժություն-  Մ.Մ. Միրիջանյան, Հ.Ա.Բարսեղյանի- Երևան 2012
 159. Սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններ- Հ.Ս.Սիսակյան, Ա.Ա. Այվազյան – Երևան 2011թ
 160. Կենսաքիմիա 2-րդ մաս- Մ.Ս.Մացոյան, Վ.Ս.Գրիգորյան, Երեւան 2013թ
 161. Նյարդային հիվանդություններ- ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2015թ.
 162. Մանկաբարձություն- Ռ. Ա. Աբրահամյան –Երևան 2010թ.
 163. Գինեկոլոգիա- Լ.Ս. Աբրահամյան- Երևան 2010թ.

Ընդհանուր քանակը 17946 գիրք