Կանոնակարգեր

ՀԲԻ-Ի հիմնադիր խորհրդի կանոնակարգ

ՀԲԻ-Ի գիտական խորհրդի կանոնակարգ

Դասալսումների անցկացման կարգ

ՀԲԻ-Ի ընդունելության կարգ

ՀԲԻ օտարերկրյա քաղաքացիների  ընդունելության կարգ

Էթիկայի կանոնակարգ

Կարգ ՀԲԻ-ի ՙՙլավագույն խումբ՚՚ մրցույթի իրականացման

ՀԲԻ-ի կադրերի բաժին կանոնակարգ

ՀԲԻ-ի հաշվապահության կանոնակարգ

ՀԲԻ-ի նյութատեխնիկական և մեթոդական հագեցվածությամբ բավարարվածության կանոնակարգ

ՀԲԻ-ի ուսանողական խորհրդի կանոնակարգ

ՀԲԻ-ի ուսանողների գիտելիքի գնահատման կարգ

ՀԲԻ-ի ուսումնական գործընթացում կրեդիտային համակարգի կազմակերպման կարգ

ՀԲԻ-Ի ՊԴԿ-ի մասնագիտական վերապատրաստումների կանոնակարգ

ՀԲԻ-ի տնտեսական մասի կարգ

ՀԲԻ-ի Ֆակուլտետի կանոնակարգ

Հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմները

Հիմնական դասախոսական կազմի կայունությունն ապահովող ընթացակարգ

ՀԲԻ-ի ՄԿԾ-ների հաստատման (արտոմնան) կարգ

Ներքին կարգապահական կանոններ

ՈԱ համակարգի վերանայման քաղաքականություն

Ուսանողական հարցման կարգ

Ուսանողների բողոքարկման կանոնակարգ

Սկսնակ դասավանդողների խրախուսման քաղաքականությունը

Կրթական ծրագրերի մշտադիտարկման եվ վերանայման կանոնակարգ