ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 2023-2024 ուստարվա ընդունելություն

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ 2023-2024 ուստարվա ընդունելություն

Հայկական բժշկական ինստիտուտը ստեղծվել եւ սկսել է իր գործունեությունը 1990թ.:

  • Այսօր ինստիտուտում գործում են 45 ամբիոններ եւ ցիկլեր, աշխատում են շուրջ 150 աշխատակիցներ, որոնցից 27-ը գիտու­թյունների դոկտոր-պրոֆեսորներ են:
  • ՀԲԻ -ում գործում են 2 ֆակուլտետներ՝ բուժական եւ ստոմատոլոգիական:
  • Բուժական ֆակուլտետում ուսման տեւողությունը 6 տարի է, իսկ ստոմատոլոգիական ֆակուլտետում՝  5 տարի:
  • ՀԲԻ-ի ամբիոնները տեղակայված են «էրեբունի» բժշկական կենտրոնում (հիմնա­կան բազա) եւ 20 այլ կլինիկական բազանե­րում, ինչպես նաեւ իր սեփական մասնաշեն­քում:
  • ՀԲԻ-ի շրջանավարտներն ստանում են պետական նմուշի դիպլոմ (լիցենզիա N 006, ինստիտուցիոնալ հավատարմագիր N 39):

ՀԲԻ -ում անցած տարիների ընթացքում ուսանել եւ ավարտել են շուրջ 4.000 բժիշկ­ներ, ովքեր ներկայումս հաջողությամբ աշ­խատում

են ինչպես ՀՀ- ում, այնպես էլ ար­տասահմանյան երկրներում:

  • Բուհի շրջանավարտներից շատերր պաշտպանել են գիտական թեզեր եւ դասա­վանդում են իրենց մայր բուհում:
  • Ինստիտուտում առկա են անհրաժեշտ պայմաններ կրթական գործրնթացն ապա­հովելու համար:
  • Ինստիտուտն ունի իր գրադարանր՝ շուրջ 20.000 դասագրքերով, եւ բոլոր ուսա­նողներին ապահովում է պահանջվող մաս­նագիտական գրականությամբ:

♦ՀԲԻ կարող են րնդունվել միջնակարգ  (միասնական քննությունների արդյունքնե­րով), միջնակարգ մասնագիտական եւ այլ բարձրագույն կրթություն ունեցող ՀՀ քաղա­քացիներ:

♦ Ուսուցումը վճարովի է:

♦Միասնական քննությունների արդյուն­քում երկու առարկաներից 32 (երեսուներկու) եւ ավելի նիշ հավաքած դիմորդները ՀԲԻ-ում կսովորեն անվճար հիմունքներով:

Հասցեն’ Երեւան, Տիտոգրադյան 14 Հաւկական բժշկական ինստիտուտ Հեռ. (+374) 10.45.19.23

էլ փոստ՝ armmedin@gmail.com

Կայք՝ www.armedin.am