Վերաքննությունների 2-րդ շրջանի ժամանակացույց

Ռեկտորատի որոշմամբ հայտարարվում է վերաքննության երկրորդ /վերջին/ շրջանը, որը կկայանա 07.09.20 – 15.09.20: Լուծարման քննաշրջանը կլինի առկա, կմասնակցեն  2019-2020 ուստարվա վարձավճարը մուծած ուսանողները, նաև առաջին վերաքննությանը  չներկայացած և անբավարար ստացած ուսանողները:

Վերաքննության ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ2020 երկրորդ